مدیر عامل : جناب آقای تورج بانوا
آدرس : کرج جاده شهریار شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان هفتم شرقی شماره 97
تلفن :( 6 خط ) 36670814 - 026 فاکس : 36647758 - 026
شماره داخلی : 101
آدرس ایمیل : T.Banava@tarhgostar.ir

مدیر بازرگانی : سرکار خانم سمیرا نعمت پور
آدرس : کرج جاده شهریار شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان هفتم شرقی شماره 97
تلفن :( 6 خط ) 36670814 - 026 فاکس : 36647758 - 026
شماره داخلی : 101
آدرس ایمیل : T.Banava@tarhgostar.ir

پیامتان رابرای ما ارسال کنید

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top